Mediainfo 28.7.2021: LPOnets verkställande direktör avgår

LPOnet har börjat söka en ny verkställande direktör då den nuvarande verkställande direktören Gustaf Forsberg slutar vid årets slut. Forsberg har varit verkställande direktör sedan år 2007.

Orsaken till Forsbergs avgång är helt personlig. ”Jag har varit verkställande direktör för LPOnet en lång tid, nästan 15 år, och jag kände, att en person inte har mer att ge än det här. Dessutom vill jag i det här livs-skedet ännu pröva på något nytt”, beskriver Forsberg bakgrunden till sin avgång. Forsberg är på väg till nya uppgifter men kan inte ännu berätta mer om det.

”Under Forsbergs tid som verkställande direktör har många betydande förnyelser framgångsrikt verkställts, så som övergången från kopparförbindelser och telefoniverksamhet till en utpräglad utbyggare av optisk fiber och leverantör av nättjänster.

Likaså har LPOnets verksamhetskultur under Forsbergs ledning utvecklats från ett traditionellt telefonverk till ett klart affärsföretagsmässigt och modernt nät- och tjänsteföretag, vilket varit ett mål som styrelsen satt”, berättar LPOnets styrelseordförande Mats Lobbas.

”Styrelsen har varit nöjd med Forsbergs arbetsinsats och resultat och fortsätter utvecklandet av LPOnet baserat i huvudsak på det sätt som nuvarande strategin utpekar”, konstaterar Lobbas.

Processen för att söka en ny verkställande direktör har redan påbörjats och det görs med hjälp av såväl direktrekrytering som nätannonsering. ”LPOnet är ett andelslag i gott skick och i en intressant fas, så positionen intresserar säkert många”, säger Lobbas. ”Dessutom underlättas rekryteringen av det fortsatt goda samarbetet med den nuvarande verkställande direktören”, tillägger han.

LPOnet, som grundats 1931, är ett modernt kundägt fiber-, datakommunikations- och IT-tjänsteandelslag som, som ett östnyländskt bolag starkt satsar på nejdens optiska fibernät, bredbands-, Internet-, TV- och IT-tjänster samt lokal kundbetjäning. Bolaget investerar märkbart i byggandet av optiska fibernät i östra Nyland. Bolaget betjänar sina kunder lokalt i kundbetjäningspunkterna i Lovisa och Borgå. Bolaget är medlem i Finnet-förbundet.

Tilläggsinformation:

Styrelseordförande Mats Lobbas, mobiltelefon 050 60 216

Mediainfo 14.6.2021: LPOnet levererar optiska fibertjänster till Brunberg

Brunberg har tagit i bruk LPOnets optiska fiberanslutning och datakommunikationstjänster. Den optiska fiberanslutningen och tjänsterna anskaffades för att tjäna företagets operativa verksamhet samt Brunbergs nya Fabriksbutik som öppnades i maj. ”Vi är glada över att få betjäna en 150-årig lokal ikon i dess långvariga framgång. Långsiktighet betecknar också 90-åriga LPOnets verksamhet i dess mission att göra Östra Nyland till digitidens bästa nejd att bo och idka företagsverksamhet i”, säger LPOnets verkställande direktör Gustaf Forsberg.

Med den optiska fiberanslutningen förbättrades bolagets datakommunikationsförbindelser märkbart vilket förbättrar användbarheten och användarupplevelsen av företagets datasystem. I den nya fabriksbutiken erbjuds kunderna möjligheten att publicera fotografier av sina chokladinköp eller av chokladavdelningen för handgjorda produkter genom att använda Brunbergs supersnabba gäst-wifi. Som fin selfie-bakgrund fungerar Niko Laurilas bild av Gamla Borgå.

Förutom den supersnabba wifin som erbjuds kunderna betjänar den optiska fiberförbindelsen Brunbergs mångfacetterade IT-omgivning med allt från datorservrar och operativa system till säkerhets- och fastighetstekniska system samt automations- styrning. En mångfacetterad IT-omgivning kräver en funktionssäker förbindelse samt snabbt och tillförlitligt stöd.

”Som ett Borgåbaserat bolag uppskattar vi den lokala aktörens engagemang i att satsa i optiska fiberförbindelser i nejden samt i oss som kund. Det förstnämnda är en levnadsförutsättning för företagsverksamhet och det andra garanterar den bästa servicen speciellt åt oss”, konstaterar Brunbergs verkställande direktör Katarina Enholm.

 


 

150-åriga Brunberg som började som ett litet bageri i Borgå är idag en sötsaksfabrik som uppskattas stort av finländarna. Företagets produkter, som är utsökta och av hög kvalitet, har skapat smakminnen för flera generationer. Brunberg är ett finländskt familjeföretag med långa traditioner och med framtidsinriktad verksamhet.

LPOnet, som grundats 1931, är ett modernt kundägt fiber-, datakommunikations- och IT- tjänsteandelslag som, som ett östnyländskt bolag starkt satsar på nejdens optiska fibernät, bredbands-, Internet-, TV-och IT-tjänster samt lokal kundbetjäning. Bolaget investerar märkbart i byggandet av optiska fibernät i östra Nyland. Bolaget betjänar sina kunder lokalt i kundbetjäningspunkterna i Lovisa och Borgå. Bolaget är medlem i Finnet-förbundet.

Tilläggsinformation:

Verkställande direktör Gustaf Forsberg, mobiltelefon 044 505 8250, e-post gustaf.forsberg (at) lponet.fi

Verkställande direktör Katarina Enholm, mobiltelefon 050 63 544, e-post katarina.enholm (at) brunberg.fi

 

Artikelbild: Brunbergs nya fabriksbutik i Borgå.

 

 

Mediainfo 25.5.2021: Användare av mobila anslutningar har mest nätverksstörningar – användare av fiber väldigt lite

Finländare som använde mobila dataanslutningar hade dubbelt mer nätverksstörningar än de som använde fiber, säger en färsk undersökningsom utförts av Finnet-gruppen. Nätverksstörningar framkommer speciellt hos dem, som bor på landsbygden.

I Finnet-förbundets undersökning kom det fram, att 30 % av användarna hade nätverksstörningar nu och då, medan 7 % hade störningar kontinuerligt. Hos dem som använde fiber var motsvarande siffror 14 % och 2 %. Vi frågade också fiberanvändarna hur många av dem som skulle avstå från fiber – endast 3 % skulle överväga och 1 % skulle säga upp anslutningen.

– Nätverksstörningar spelar en stor roll för de enskilda företagen och för det hela finska samhället. Det är inte värt att nöja sig med nätverksstörningar, då det finns lösningar till problemen. Ibland kan felet finnas i den egna bostadens eller arbetsplatsens trådlösa nät, men enligt undersökningen är det valet av anslutningstyp som har en stor inverkan, säger Finnet-förbundets verkställande direktör Jarmo Matilainen.

I undersökningen frågade man hur nätverksstörningarna inverkar på de tjänster, som används via nätet. Mest problem märkte man vid användningen av streamingtjänster, var mobilanslutnings-användarna hade dubbelt fler nätverksproblem jämfört med fiberanvändarna. De svarande upplevde också att nätverksstörningarna inverkade på videosamtalens kvalitet, utförandet av distansarbete samt användningen av nätverkstjänster.

 

Den regionala jämlikheten och flerplatsboende är beroende av nätverksanslutningar

 

De som bor på landsbygden rapporterar oftare om återkommande nätverksstörningar. När ca 5 % av alla svarande upplevde nätverksstörningar hela tiden, fördubblades motsvarande siffra ute på landsbygden upp till hela 11 %.

Man frågade ännu skilt av dem, som bor på landsbygden samt dem som använde fiber på stugan om fiberns inverkan på boende och vardagen. Två av tre var av den åsikten, att fibern kommer att öka möjligheterna till distansarbete och hälften upplevde, att fiberanslutningen möjliggör att det i fortsättningen går att bosätta sig på landsbygden.

– Ur den regionala jämlikhetens synvinkel ligger sådana kommuner var fibernätet är utbyggt mycket bättre till, än de som är beroende av mobila anslutningar. Speciellt för personer, som arbetar med expertuppgifter är en fungerande nätförbindelse den viktigaste investeringen med tanke på utförande av arbete, viktigare än exempelvis en bil. Många tycker dock, att inköpet av en ny bil är mera motiverat och prutar på nätförbindelsen, säger Matilainen.

 

Fiber möjliggör företagsverksamhet och ökar dragningskraften

 

Hälften av de svarande, som bodde på landsbygden samt de, som använde fiber på stugan upplevde att fiberanslutningen möjliggör utövande av företagsverksamhet samt utvecklande av nya tjänster. Ungefär hälften av samma grupp var av den åsikten, att fibern lockar nya invånare till området.

– På många håll förstår man inte ännu att folk flyttar bort från orter där det inte finns fiber. Områdets framtid och dragningskraft är helt beroende av fungerande förbindelser. Man skall ha möjlighet att leva och arbeta, utan att fundera på nätförbindelsen – även om man är bosatt i stan en del av tiden.
Områdets dragningskraft blir allt större, när man stöder flerplatsboende med goda förbindelser.

Finnet-förbundets ”Finland behöver fiber”-projekt utförde undersökningen om fiber och nätförbindelser hos Kantar i mars 2021. Målgruppen var 15-79 åriga finländare. Mängden svarande var 1050.

 


Tilläggsuppgifter:
Jarmo Matilainen, Finnet-förbundet, verkställande direktör, tfn. 044 72 8210, jarmo.matilainen@finnet.fi

Finnet-förbundet Finnet-förbundet rf, som är grundat år 1921, är de regionala ICT-bolagens centralorganisation och samar-betsorgan. Förbundet har 19 medlemsbolag inkl. dotter- och intressebolag, vars sammansatta omsättning år 2019 var c. 240 miljoner euro. Bolagen sysselsätter över 1500 personer

Finnet-förbundets undersökning: Optisk fiber garanterar smidigt distansjobb

Finnet-gruppens färska undersökning berättar att den största delen av de finländare som nu arbetar på distans, i fortsättningen tänker göra det oftare än de gjorde under tiden innan coronapandemin. Av dem som svarade på undersökningen, hade fiberförbindelsernas användare minst störningar i sina nätförbindelser. Förutom en tillförlitlig och snabb förbindelse, ställer distansarbetet även krav på nya typer av ledarskaps- och interaktionsförmågor hos förmännen.

 

Med praktiskt taget ett enda digitalt hopp började ett stort antal finländare jobba på distans för ungefär ett år sedan. Enligt Finnet-förbundets färska undersökning kommer två tredjedelar av de finländare som nu jobbar på distans, att fortsätta distansarbeta oftare i jämförelse med tiden innan coronapandemin.

För att distansarbetet ska vara smidigt och produktivt måste arbetsredskapen och nätförbindelsen vara i skick. Var fjärde svarande berättade att nätförbindelsens störningar påverkat distansarbetet.

 

Enligt undersökningen är det allmänt med störningar i nätförbindelsen, uppemot en tredjedel hade upplevt fördröjningar eller att förbindelsen varit långsam till en viss del eller konstant. I förekomsten av störningar var det ändå märkbara skillnader mellan olika slags förbindelsetyper. De som klart hade minst störningar använde sig av en fiberförbindelse, bara ungefär var sjätte fiberanvändare upplevde störningar.

– Fiberns överlägsenhet är inte någon överraskning för oss. Optisk fiber är den mest stabila, energieffektiva och pålitliga förbindelsen. Om man är ute efter smidigt och produktivt distansarbetande, så finns det inget annat alternativ än fiber, säger Finnet-förbundets verkställande direktör Jarmo Matilainen.
Nätförbindelsens störningar påverkade distansarbetandets smidighet på olika sätt beroende på arbetsbeskrivning. Enligt undersökningen påverkades bland annat videosamtalen av fördröjningar eller en långsam förbindelse.

– Om arbetsuppgifterna inkluderar distansmöten med ett flertal personer, är störningar i nätförbindelsen förödande med produktiviteten i åtanke. Deltagarna väntar på dem som fallit bort från mötet och upprepar samma saker för dem. Den väl förberedda presentationen känns inte övertygande då presenteraren för tredje gången börjar om från början. Fiberns överlägsenhet märks speciellt tydligt när man laddar upp bilder till nätet eller då det samtidigt är många som använder samma förbindelse.

I undersökningen frågades fiberförbindelsernas användare även skilt om sina upplevelser av distansarbete. Ungefär två tredjedelar av de svarande bedömde att fiberförbindelsen möjliggör distansarbetande. Tack vare en tillförlitlig fiberförbindelse fungerade videomöten utan fördröjningar, var till fiberförbindelsens dataöverföringsförmåga är överlägsen i jämförelse med andra teknologier.

 

En fungerande nätförbindelse är grunden för ledarskap och interaktion

 

Ur företagens synvinkel har coronatiden ställt krav på förmännen i form av att lära sig en helt ny typ av ledarskap, bemötande och interaktionsförmåga. En tillförlitlig nätförbindelse är i en kritisk roll när teamet ska samarbeta över långa avstånd.

– På kontoret har det varit lätt att lägga märke till vilka som är mer självständiga och vilka som behöver råd, stöd och en samtalspartner. Videosamtal hjälper till att mötas, men det finns inte riktigt någon som önskar hjälp eller stöd via en skärm som fylls av en pixlad förman som ryckigt svävar mot en suddig bakgrund. För smidigt distansarbete behövs en snabb och tillförlitlig nätförbindelse till varje bostads- och företagsfastighet oberoende av dess läge, säger Matilainen.

I förverkligandet av distansarbete ser Matilainen fortfarande problem, framför allt i avsaknaden av att möta människor samt avsaknaden av praktiska, kontorsliknande arbetsutrymmen. Å andra sidan har alldeles nya möjligheter öppnats upp tack vare det platsoberoende arbetet och möjligheten att på ett bättre sätt använda tiden som frigjorts från arbetsresorna.

– De smartaste arbetsgivarna utvecklar nu sätt att stöda platsoberoende arbete, vilket i fortsättningen kommer att ge dem de mest effektiva arbetstagarna. I fortsättningen är det bara få arbetsuppgifter som ständigt kommer att göras från kontoret. Människorna vill ha mer möjligheter till arbete, företagande, självutveckling och fritid. Här är en pålitlig och snabb nätförbindelse i nyckelposition.

 

Tillsammans med Kantar genomförde Finnet-förbundets Finland behöver fiber -projekt en undersökning om fiber och nätförbindelser i mars 2021. Målgruppen bestod av 15–79 åriga finländare. Sammanlagt 1050 svarade på undersökningen. På projektets hemsida publiceras innehåll baserat på de teman som lyfts fram i undersökningen. 

 

Mediainfo: LPOnets bokslut 2020

LPOnet fortsatte strategienligt med utvidgandet av det optiska fibernätet i Lovisa, Borgå, Lappträsk och Mörskom. Som ett nytt strategiskt fokus påbörjades satsningar på affärsverksamhet inom ICT-tjänster för företag. Koncernstrukturen inom andelslaget avvecklades då det helt ägda dotterbolaget Andelslaget EmsaloNet, som ägde det optiska fibernät LPOnet nyttjade på Emsalö i Borgå, fusionerades i moderandelslaget.

LPOnets omsättning var år 2020 4,4 miljoner euro. Omsättningen sjönk nominellt, 0,6 %, i jämförelse med året före. Sänkningen berodde i främsta hand på tjänsterna som upphörde i trådtelefon- och kabelnäten som stängdes 2019 medan koronapandemin minskade omsättningen endast en aning. Även antalet installerade optiska fiberanslutningar blev lite under det normala, om än intäkterna för anslutningarna och tjänsterna i det optiska fibernätet fortsatte att öka. Under året beviljades 335 tusen euro i medlemsrabatter.

Rörelseresultatet ökade med 4,3 % och landade på 456 tusen euro. Resultatet förbättrades av kostnadsinbesparingar som en följd av koronaläget. Resultatet för räkenskapsperioden var 184 tusen euro.

LPOnet investerade år 2020 1,5 miljoner euro, nästan uteslutande i utbyggnaden av det optiska fibernätet.

 

Närapå 6000 optiska fiberhushåll och -företag i LPOnets nät

 

Efterfrågan på optiska fiberanslutningar var fortsättningsvis god. Som en följd av koronan kom den optiska fiberanslutningens överlägsenhet som hemmets bredbandsanslutning fram, då familjer samtidigt behövde kapacitet för en två Teamsmöten, ett par Zoom-skoltimmar och möjligen ännu för minstingens barnprogram, och alla med god kvalitet och utan avbrott.

Antalet optiska fiberanslutningar ökade med 8 % och LPOnet hade vid årets slut nästan 6000 optiska fiberanslutningar.

 

Kundägarskap en viktig fördel

 

Accelerationen i ökningen av antalet medlemmar, som är en av de viktigaste mätarna för ett kundägt andelslag, fortsatte år 2020. Medlemsantalet växer i och med utvidgningen av det optiska fibernätet, eftersom närapå alla som skaffar sig en anslutning också blir medlem. ”Det är gott att se, att våra kunder har insett förmånerna i priserna på anslutningar och tjänster som kundägarskapet medför. Så här får våra ägare nyttan av andelsinvesteringen direkt på fakturan, varje månad”, konstaterar LPOnets verkställande direktör Gustaf Forsberg.

Medlemsantalet ökade med över 6 % och var vi årets slut nästan 4700. Antalet andelar ökade knappa 5 % och översteg 6000-strecket.

 

Bokslutet 2020 (pdf)

Översikt över verksamheten 2020 (pdf)

 


LPOnet, som grundats 1931, är ett modernt kundägt fiber-, datakommunikations- och IT- tjänsteandelslag som, som ett östnyländskt bolag starkt satsar på nejdens optiska fibernät, bredbands-, Internet-, TV-och IT-tjänster samt lokal kundbetjäning. Bolaget investerar märkbart i byggandet av optiska fibernät i östra Nyland. Bolaget betjänar sina kunder lokalt i kundbetjäningspunkterna i Lovisa och Borgå. Bolaget är medlem i Finnet-förbundet.

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Gustaf Forsberg, mobiltelefon 044 505 8250, e-post gustaf.forsberg@lponet.fi

Videofilmausta Porvoon Kokonniemellä

Mediainfo: Samarbetet med Haaga-Helias studeranden överskred förväntningarna

BORGÅ, ÖSTNYLAND Haaga-Helia och företag i Borgå startade i början av augusti ett omfattande samarbete, som nu har slutförts. I det vällyckade projektet verkade uppdragsgivaren LPOnet samt reklambyrån Storymaster och marknadsföringsbyrån Haven Porvoo, vilka hjälpte till att förverkliga marknadsföringskampanjer om optisk fiber till olika målgrupper.

Samarbetet gynnade både studerandena och företagen i fråga. Studerandena har fått lära sig hur man jobbar i det verkliga arbetslivet, för de har under projektet fått förverkliga konkreta marknadsföringsåtgärder i olika kanaler. De medverkande företagen fick bra utvecklingsförslag av studerandena samt fräscha idéer för framtiden.

 

Färdigheter för arbetslivet

 

– Även om projektet har tagit en stor del av terminen, har det även gett oss mycket färdigheter för arbetslivet, funderar studeranden Amanda Puuronen.

– I vår grupp ”av lokala till lokala” klarade vi oss bra med att hålla den röda tråden genom hela projektet, fortsätter Puuronen.

Av invånarna i Östnyland (93 966 st) nådde projektet tiotusentals konsumenter i oktober-november.  Kampanjerna syntes i Instagram, Facebook, YouTube, LPOnets hemsidor samt i lokalradion. Under projektet hade grupperna utmaningar, men trots dessa var slutresultatet imponerande.

– Detta var första gången, som studerandena själv planerade, förverkligade och analyserade äkta marknadsföringsprojekt för ett företag. Det uppfyllde och till och med överskred våra förväntningar, konstaterar läraren Maria Vickholm.

– Det absolut finaste i projektet var att se resultaten av det egna jobbet, kommenterar studeraden Sofia Sulonen.

 

Projektets unikhet

 

Det unika i projektet var stödet, som studerandena fick av professionella inom olika branscher. Förutom stödet av LPOnet, fick studerandena hjälp av Mats Tuominen på Storymaster och Kalle Alanen på Haven Porvoo. Detta öppnade en helt annan dimension jämfört med att enbart lärarna skulle ha hållit i trådarna.

– Det allmänna intrycket var verkligen positivt. Bland många bra idéer fanns till och med pärlor, konstaterar Mats Tuominen på Storymaster.

– Studerandenas iver och samhörigheten i grupperna överraskade mig. Jag tror att studerandena har lärt sig hur mycket uthållighet marknadsföringen kräver, fortsätter Tuominen.

 

I början av projektet strävade vi till en win-win situation, där båda parterna gynnas av projektet.

– Projektet har krävt mer tid än vi hade väntat oss, men det har även gett oss mer än vi trodde, konstaterar LPOnets säljdirektör Mats Åminne.

– Studerandena har hämtat verkligen mycket tilläggsvärde för LPOnet. Tack vare samarbetet fick vi synlighet och nya idéer för marknadsföringen, fortsätter Åminne.

 

 

Skribenter, studeranden i Haaga-Helia: Amanda Puuronen, Adele Collin, Sofia Sulonen, Reetta Laakkonen & Laura Junna

Bild: Videofilmning av ett projekt uppe på Kokonbacken i Borgå. Bakom kameran arbetar (fr. höger) Mats Tuominen från Storymaster, Janne Jankkari samt Eino Jokio.

 

Mediainfo: Finnet-gruppen investerar en halv miljard euro i optiska fiberförbindelser

Telekomföretagen, som hör till Finnet-förbundet, har för avsikt att investera 500 miljoner euro i optiska fiberförbindelser fram till år 2030. Med denna investering skulle man kunna ansluta hälften av landets en miljon egnahemsfastigheter samt tusentals 5G-basstationer till det supersnabba fibernätet. 

 

Digitala tjänster, distansarbete och distansutbildning blir allt vanligare och växer med en accelererande takt. Den kontinuerliga tillväxten av datatrafik samt de långa avstånden, varierande terrängen och väderleksförhållandena i Finland fastställer höga krav på digital infrastruktur.

– Oberoende av läge behöver varje bostads- och företagsfastighet en snabb och tillförlitlig nätförbindelse. En sådan, vars kapacitet är näst intill oändlig och som inte påverkas av vädret, säger Finnet-förbundets verkställande direktör Jarmo Matilainen.

För tillfället är dataförbindelserna i Finland kraftigt bundna till mobilnätet. Finland strävar efter att bli ett ledande land inom telekommunikationsnät, men ligger ännu under EU:s genomsnitt beträffande fasta förbindelser. För att situationen inte skall utvecklas till en flaskhals för tjänsteutvecklingen, har de inhemska telekommunikationsbolagen som hör till Finnet-förbundet, meddelat att de är redo att fortsätta sina omfattande investeringar i optisk fiber.

– Under de senaste tio åren investerade våra medlemsbolag redan cirka 300 miljoner euro i fiber. Det är fint att se de inhemska bolagen höja sin investeringsberedskap, även om tiderna är tuffa för alla, berättar Matilainen.

 

Områdets dragningskraft beror på optisk fiber

 

En supersnabb nätförbindelse stöder byggandet av energieffektiva lösningar samt levererar tjänsterna på ett ekologiskt sätt till kunden. Fibern försäkrar en snabb och tillförlitlig förbindelse, samtidigt som den möjliggör jämlika nättjänster i ett glest befolkat Finland. Byggandet av fibernät främjar regional jämlikhet och stöder lokalt företagande samt boende på flera ställen. Ett heltäckande fibernät behövs även som stomme för framtidens mobila förbindelser.

Ifall man inte satsar på nätförbindelser på nationell nivå, kommer en del av framtidens tjänster inte vara tillgängliga överallt och ojämlikheten områden emellan växer. Betydelsen av fungerande nätförbindelser är kritisk för områdets dragningskraft, och i framtiden kommer denna roll enbart att växa.

– Med tanke på boende kommer det allra viktigaste om tio år att vara nätförbindelsen, som även el- och vattennätet kommer koppla sig till. En ordentlig nätförbindelse har en väldigt stark inverkan på områdets livskraft, konstaterar Matilainen.

Matilainen påminner om att det krävs samarbete för att bygga framtidens telekommunikationsnät. Branschens aktörer samt beslutsfattarna och påverkarna måste tillsammans satsa på att främja byggandet av fiberanslutningar och på så sätt säkra regional dragningskraft och jämlikhet.

 

Mer information:
Jarmo Matilainen, Finnet-förbundets verkställande direktör, tfn. 044 722 8210, jarmo.matilainen@finnet.fi
Gustaf Forsberg, LPOnets verkställande direktör, tfn. 044 505 8250, gustaf.forsberg@lponet.fi

Kulturhuset Grand går in i optiska fibereran – LPOnet levererar optiska fiberanslutningar till såväl Kulturhuset Grand som DataPartner Oy

Mediainfo 5.10.2020

Kulturhuset Grand och LPOnet har avtalat om att uppdatera Grand-husets datakommunikationsförbindelser till optisk fiber. DataPartner, som är inhyrd i Grand har likaså skaffat sig en egen optisk fiberanslutning.

Lösningen gör det möjligt för Grands kulturförening att erbjuda sina kunder en helt ny typs tillställningar baserade på videostreaming. Genom lösningen förbättras datakommunikationsförbindelserna som Svenska Gården erbjuder även för de andra hyresgästerna betydligt.

”Vi valde LPOnet för det kunde erbjuda oss den bästa helhetslösningen och givetvis var den starka lokala förankringen en klar fördel i det här fallet”, konstaterar verkställande direktör Magnus Björklund på Fastighets Ab Svenska Gården i Borgå som ansvarar för Grand-fastighet.

 

ICT-bolaget DataPartner skaffade sig med samma en egen optisk fiberanslutning

 

För alla hyresgäster räcker standardförbindelsen som ingår i hyran ändå inte till och DataPartner som hyr in sig i Grand skaffade sig i samma veva en helt egen optisk fiberanslutning. DataPartner erbjuder programvara och distansskolning för investeringsanalys och då är en snabb och stabil datakommunikationsförbindelse livsviktig.

”Vi har redan länge suktat efter en optisk fiberanslutning. Fint att LPOnet erbjöd sig att förverkliga den. Vi valde LPOnet som en lokal aktör av vilken vi har mycket goda erfarenheter. De har också levererat VoIP-telefonsystemet vi använder. Ibruktagandet, användningen och användarstödet har fungerat problemfritt”, beskriver DataPartners verkställande direktör Jens Westerbladh bakgrunden till valet.

”Vi på LPOnet vill göra Östra Nyland till den bästa nejden i digitiden att bo och idka företagsverksamhet i och övergången till den optiska fibereran av en institution som Grand och ett modernt ICT-bolag som DataPartner är ett betydande steg i den riktningen”, summerar LPOnets verkställande direktör Gustaf Forsberg saken.

 

Tilläggsinformation:
– Verkställande direktör Gustaf Forsberg, telefon 044 505 8250, e-post gustaf.forsberg@lponet.fi
– Verkställande direktör Magnus Björklund, telefon 0400 714 748, e-posti magnus.bjorklund@evidentum.fi
– Verkställande direktör Jens Westerbladh, telefon 0400 306 822, e-posti jens.westerbladh@datapartner.fi

 

Studeranden i Haaga-Helia Borgå.

Borgå-företag och studeranden i Haaga-Helia startade ett omfattande samarbete

– ”Det, att man ger studerandena så här mycket resurser till projektet, är utmärkt”

 

Studeranden i Haaga-Helia Borgå förverkligar tillsammans med lokala företag omfattande marknadsföringskampanjer om fibernät. Resultaten på studerandenas arbeten kommer vi att se under höstens lopp i Östnyland.

 

Studeranden i Haaga-Helias yrkeshögskola och tre lokala företag – LPOnet, Haven Porvoo och Storymaster – har påbörjat ett samarbete, där studerandena får planera och förverkliga marknadsföringskampanjer från början till slut om temat optisk fiber.

Studerandena får professionellt stöd till projektet av marknadsföringsbyrå Haven Porvoo och reklambyrå Storymaster.

Enligt Haaga-Helias lärare, Maria Vickholm, är detta ett enastående projekt.

– Det fina i detta projekt är, att studerandena får fungera som professionella bland andra professionella. Projektet framskrider med hjälp av flera aktörer, och studerandenas insats kommer att synas som en del av LPOnets verksamhet.

– Det, att man ger så här mycket resurser åt studerandena till projektet, är utmärkt. Studerandena är på riktigt i goda händer.

Enligt Vickholm är detta en win-win-situation för alla parter: Studerandena får via samarbetet övning för kommande arbetsuppgifter och projektet hjälper till att skapa nya nätverk. Företagen får fräscha och aktuella synpunkter och lösningar.

 

Ett gemensamt projekt för tre lokala

 

Samarbetsprojektet med Haaga-Helia är en gemensam idé för tre Borgå-företag.

– Vi ville utmana våra egna tankar och hämta utomstående ungdomars synsätt och idéer till vår marknadsföringskommunikation. Vi har uppmuntrat studerandena att våga vara modiga och föreslå även vilda idéer, berättar LPOnets direktör Mats Åminne.

LPOnet är ett andelslag, som ägs av östnyländska invånare och företag med verksamhet på orten. Ursprungligen grundades företaget som ett telefonbolag år 1931, men nu satsar man huvudsakligen på optiska fibernät.

– Fiber är det snabbaste och funktionssäkraste dataöverföringssättet till internet. Fiber är för tillfället hemmens populäraste förbindelse i världens datatekniskt utvecklade länder. Exempelvis i Kina är 78 %, i Japan 70 % och i Sverige 44 % av hemmens bredbandsanslutningar via fiber. I Finland ligger vi ännu efter – hos oss är procenten 26, berättar Åminne.

LPOnets mission är att göra Östnyland till digitidens bästa område att bo och driva företag i.

– Snabbt internet är allt viktigare både hemma och på arbetsplatsen, och enligt undersökningar befrämjar bra förbindelser livskraften på området, konstaterar Åminne.

Marknadsföringsbyrån Haven Porvoo har som uppgift att sparra studerandena, boka mediakampanjer, uppfölja projektet och rapportera.

Reklambyrån Storymaster sparrar och producerar videomaterial.

– Vi har redan sett ett par fräscha idéer, och till följande använder vi lite sandpapper och slipar dem färdigare, berättar Mats Tuominen på Storymaster.

 

Studeranden: ”Lokala gör gott för lokala!”

 

På grund av Coronasituationen har många läroanstalter haft brist på goda företagssamarbetsprojekt.

– I många företag jobbar man på distans och tar det försiktigt. Det är verkligen värdefullt, att vi i höst fick ett så här stort projekt, som förs framåt med full fart, säger Vickholm.

– Jag har sagt åt studerandena, att de ska ta ut hela glädjen!

Studerandena har delats upp i sex grupper med fem personer per grupp, projektet pågår i 2,5 månader.

– Vi fick presentera vår preliminära idé i förra veckans brief och fick respons för arbetet, berättar studeranden Amanda Puuronen.

– Mötena gav företagen ansikten och vi kan alltid vara i kontakt, om vi vill fråga något. Det har underlättat arbetet och varit trevligt.

Kampanjerna är färdiga att presenteras för allmänheten i oktober-november.

– I detta projekt gör lokala gott för lokala. Det vill vi poängtera, säger Puuronen.

 

Mediainfo 28.09.2020, tilläggsinformation:

LPOnet Mats Åminne, direktör försäljning & marknadsföring, mats.aminne@lponet.fi, +358445058211
Haaga-Helia Maria Vickholm: maria.vickholm@haaga-helia.fi
Haven Porvoo Kalle Alanen, kalle.alanen@havenporvoo.fi, +358400364462
Storymaster Mats Tuominen, info@storymaster.fi, +358400493397

LPOnet utvidgar utbudet på service-, stöd- och installationstjänster för datorer och smartterminaler i samarbete med IT-Apu

MEDIAINFO 30.9.2019

LPOnet utvidgar utbudet på service-, stöd- och installationstjänster för datorer och smartterminaler i samarbete med IT-Apu

LPOnet och IT-Apu har ingått ett samarbetsavtal om att erbjuda service-, stöd- och installationstjänster för datorer och smartterminaler till LPOnets kunder. IT-Apu producerar nämnda tjänster som LPOnets underleverantör genom ett nytt koncept. Till att börja med inbegriper tjänsterna ibruktaganden av datorer och smartterminaler, installationer av enheter och program samt diverse servicearbeten. ”Vi är glada för att vi nu kan erbjuda våra kunder mer omfattande stödtjänster gällande datorer och olika smartterminaler samt digitala enheter”, konstaterar LPOnets säljdirektör Mats Åminne. Enheten kan hämtas till LPOnets servicepunkt i Lovisa eller Borgå, eller alternativt kan man beställa en specialist på hembesök i Lovisa- och Borgå-nejden.

IT-Apu är ett nytt typs företag inom plattformsekonomin, som erbjuder mångsidiga ITtjänster i Östra Nyland. Företaget vann Uplift 2018 tävlingen i Borgå.


LPOnet, som grundats 1931, är ett modernt kundägt fiber-, datakommunikations- och ITtjänsteandelslag som, som ett östnyländskt bolag starkt satsar på nejdens optiska fibernät, bredbands-, Internet-, TV-och IT-tjänster samt lokal kundbetjäning. Bolaget investerar märkbart i
byggandet av optiska fibernät i östra Nyland. Bolaget betjänar sina kunder lokalt i kundbetjäningspunkterna i Lovisa och Borgå. Bolaget är medlem i Finnet-förbundet.

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Gustaf Forsberg, telefon (019) 505 8250, mobiltelefon
044 505 8250, e-post gustaf.forsberg@lponet.fi