DEED-kanalens sändningar i kabel-tv-nätet har upphört

Till DEED-kanalens bolag hörande SomeTV har gått i konkurs och DEED-kanalens sändningar har upphört. Bolagets verkställande direktör säger att bolagets verksamhet inte var lönsamt, vilket resulterade i konkurs och upphörandet av verksamheten. DEED kunde ses gratis på kanalplats 19.

Trygga reflexryggsäckar för Lovisas invandrarbarn

Mediainfo 9.5.2023

Lovisa stad har profilerat sig som en barnvänlig och företagspositiv kommun. Detta syns på olika sätt i vardagen. Det senaste exemplet på detta, är samarbetet med det lokala och kundägda telekommunikationsandelslaget LPOnet Anl. Från stadens skolor kontaktade man LPOnet, gällande möjligheten att ordna trygga reflexryggsäckar till alla invandrarbarn i skolåldern. Det finns dryga 60 elever från bl.a. Ukraina och Afghanistan i programmet som förbereder den grundläggande utbildningen för invandrare. Tisdagen 9.5.2023 donerade LPOnet hållbara reflexryggsäckar till alla dessa elever.

”De här ryggsäckarna är till god nytta för eleverna, speciellt under höstens mörkare tider. Vi gör gärna samarbete med lokala företag som LPOnet, eftersom det gäller uppriktig välgörenhet”, berättar Harjunrinteen koulus rektor Laura Tenhunen.

”LPOnet Anl har ett eget ansvars- och hållbarhetsprogram. Detta är ett konkret exempel på hur vi kan ta vårt ansvar och hjälpa invandrarbarn i Lovisa”, säger säljdirektören Mats Åminne från LPOnet.


På bilden syns glada miner när man fotograferade en del av alla 65 invandrarelever tillsammans med rektor Laura Tenhunen och LPOnets säljdirektör Mats Åminne.

Kolla detta innan du beställer fiber

Både säljandet och byggandet av fibernätverk går vilt framåt – och varför inte? Fiber är den mest miljövänliga och överlägset snabbaste internetuppkopplingen. Media har rapporterat om tveksamma försäljningsmetoder av fiber, och därför har vi nedan listat de saker som du bör tänka på när du ingår ett fiberavtal.

 

Varför välja fiber?

 

Fiber är en miljövänlig och pålitlig internetanslutning för hela familjens nuvarande och framtida behov. Dess hastighet och förmåga att hantera stora datamängder är överlägsen. Fiber klarar problemfritt av hela familjens internetanvändning på olika enheter. Oavsett om du spelar, tittar på innehåll, surfar, sköter ärenden eller arbetar hemifrån, så möjliggör fiber en störningsfri anslutning. Videoklipp laddas ner på bara sekunder och distansarbete och videomöten hanteras utan störningar.

 

Vad kostar fiber?

 

Prissättningen av fiber är uppdelad i i installations-/anslutningsavgiften, som inkluderar installationen av fiberanslutningen till fastigheten, själva anslutandet, installationen och ibruktagningen.

Utöver installations-/anslutningsavgiften för fiber betalar du också för dess användning och bredbandstjänst, vars pris påverkas av vilken hastighet du vill ha för internetanslutningen via fiber till ditt hem. Mer information om dessa tjänster hittar du på fiberoperatörernas webbplatser.

Priset för en fiberanslutning varierar beroende på området (stadsområde vs. glesbygd) och leverantören. Att ansluta bara några hushåll till fiber kostar naturligtvis mer än att ansluta flera tiotals hushåll. Dessutom påverkas priset av om du beställer fiber till ett egnahem, radhus eller höghus.

 

Försäkra dig om att få en förbindelse snabbt

 

De största kostnaderna för fiber kommer från grävarbeten. När flera hushåll i grannskapet eller hela grannskapet tar i bruk fiber samtidigt från samma leverantör, kan ibruktagningen säkerställas snabbare. För dem som ansluter sig efteråt ökar priset på grund av att grävmaskinen måste återvända till området och gräva en enskild kabel separat i marken.

 

Kolla upp dessa detaljer innan du ingår avtal

 

1. Ska operatören ha förskottsbetalningar? Vanligtvis faktureras alla kostnader först när fiberanslutningen är kopplad eller tjänsterna tas i bruk.

2. Kräver operatören några sanktionsavgifter om du bestämmer dig för att avboka din förhandsbeställning av fiber? Observera dock att avbokningen av förhandsbeställningen måste göras i god tid innan grävmaskinen anländer till din tomt.

3. Säkerställ den totala kostnaden för fiberanslutningen, inklusive eventuella engångsbetalningar och månatliga avgifter. Kontrollera också att det inte finns några avslutningskostnader för anslutningen.

4. Det är också bra att säkerställa hurudan operatör du gör avtal med. Till exempel, erbjuder företaget tjänster lokalt? Finns det en kundservicepunkt genom vilken du snabbt får svar på frågor du funderar på? Det är också bra att se till att företaget har erfarenhet av fibernätverksbyggande.

 

Enligt undersökning är fiberkunderna nöjda

 

Enligt en konsumentundersökning som genomfördes av Finnet-förbundet i slutet av 2022 är 95 procent av finländska fiberanvändarna nöjda med hemmets internetförbindelse. Endast 47 procent av dem som använder mobilt internet är nöjda. De viktigaste kriterierna vid val av internet är pålitlighet, pris och hastighet. Fiber är en nutida och framtida teknik, som besvarar dessa kriterier.

 

Grubblar du på något angående anskaffning av fiber?

 

Kontakta LPOnet, din lokala fiberoperatör om du funderar på något angående fiberanslutningen.

 

Koldioxidutsläppen för en optisk fiberanslutning är en halv promille av medelfinländarens kolfotavtryck

Mediainfo 22.3.2023

 

LPOnet har tillsammans med Finnet-förbundet och andra aktörer inom optisk fiber räknat kolfotavtrycket för optisk fiber. Uträkningen gjordes av undersökningsföretaget Green Carbon.

Enligt en av Finnet-förbundet precis publicerad miljöundersökning motsvarar den årliga mängd koldioxidutsläpp som kommer av byggandet och användandet av optiskt fibernät per hushåll (5,48 kg) ungefär en halv promille av medelfinländarens kolfotavtryck. Sitra har uppskattat att medelfinländarens helhetskolfotavtryck är 10 300 kg koldioxid per år.

De årliga utsläppen för ett hushålls optiska fiberanslutning motsvarar till exempel koldioxidutsläppen för en cirka 35 kilometers färd med en bil med förbränningsmotor (bilens snittutsläpp baserat på Sitras uppskattning).

– Många vill idag göra små förändringar för att leva lite mera ansvarsfullt och med minskade utsläpp. Att välja optisk fiber är ett enkelt sätt att försäkra sig om en pålitlig nätförbindelse och minska för sin del till exempel på onödigt körande, konstaterar LPOnets säljdirektör Mats Åminne.

 

De enligt undersökning nöjda användarna av optisk fiber uppskattar optiska fiberns miljövänlighet

 

Enligt Finnet-förbundets konsumentundersökning från slutet av år 2022 är 95 procent av användarna av optisk fiber nöjda med sitt hems internetförbindelse. Av mobilanvändarna är 47 procent nöjda. De viktigaste kriterierna i valet av internetförbindelse är funktionssäkerhet, pris och hastighet. Användarna av optisk fiber är nöjdast med alla dessa mätare.

Enligt samma undersökning ser tre av fyra finländare redan nu optisk fiber som ett miljövänligt val. En tredjedel av finländarna skulle ändå vilja få mera information om dataförbindelsernas miljöpåverkan. Miljövänlighet intresserar speciellt unga vuxna. Nästan hälften, 44 procent av 18-29-åringarna skulle vilja få mera information om internetförbindelsernas miljövänlighet.

 

Optisk fiber är det energivänligaste alternativet

 

Traficom har gjort en undersökning om elförbrukningen, enligt vilken mobilförbindelsernas elförbrukning är rejält över två gånger större än fasta förbindelsers. Jämfört med optisk fiber är skillnaden ännu större.

– Det är också viktigt att förstå, att då mängden datakommunikation ständigt ökar, ökar också elförbrukningen. Ökningen i datakommunikation höjer elförbrukningen betydligt mera i mobilnäten, berättar LPOnets verkställande direktör Ilari Anttila.

Kolfotavtrycket i den gjorda uträkningen beaktar optiska fiberns livscykelutsläpp för tillverkning och transport av råmaterial, produktion, distribution, användning och avfallshantering.

 

LPOnet satsar kraftigt på ansvarsfullhet

 

Andelslaget LPOnet har beslutat att målinriktat satsa även på utvecklandet av den egna ansvarsfullheten.

– Vi har påbörjat byggandet av ett eget Ansvarsfullhetsprogram för LPOnet. Programmets fokus är på miljövänligheten och vi strävar till att certifiera programmet ännu i år. Vi vill vara en exemplarisk aktör även beträffande ansvarsfullhet och minska betydligt på vårt kolfotavtryck, berättar Ilari Anttila.

 

TILLÄGGSINFORMATION

Finnet-förbundet lät undersökningsföretaget Vastakaiku i december 2022 göra en konsumentundersökning om optisk fiber och nätförbindelser. Målgruppen var 18-79-åriga finländare. 1 000 personer svarade på enkäten.

Information om utsläppsuträkning

Finnet-förbundet rf och dess medlemmar samt Valokuitunen Oy och Valoo (Adola Oy) lät undersökningsföretaget Green Carbon göra en kolfotavtrycksuträkning under vintern 2022-2023. Green Carbon räknade utsläppen enligt GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting -standarden. GHG-protokollet är den internationellt vidast använda referensramen för uträkning av kolfotavtryck. Uträkningarna kan göras på företagsnivå, för enskilda produkter eller för tjänster. GHG-protokollet rekommenderas på grund av bredden av dess kriterier samt för att det är internationellt erkänt. Resultaten av uträkningarna anges i koldioxidekvivalenter (CO2e), vilket beaktar de skilda växthusgasernas olika temperaturhöjande effekter på klimatet.

Kolfotavtrycksuträkningen för optisk fiber blev färdig år 2023. Uträkningen är gjord med medelvärden uträknade på 2021-års data som bas.

Det optiska fibernätet som beaktats i uträkningen består av stamnät, lokal- och regionnät samt anslutningsnät, abonnentförbindelsen medräknat. Enheten i uträkningen är ett hushålls andel av optiska fibernätet och en terabytes andel av datamängden som transporterats i optiska fibernätet. I uträkningen ingår kablar, faciliteter samt nätapparatur. Som livslängd för det optiska fibernätet har i uträkningen använts 50 år, fast den verkliga livslängden kan vara längre.

Slutanvändarnas terminaler (smarttelefoner, datorer, televisioner mm.) har inte beaktats i uträkningen.

Tilläggsinformation:

Sitra, genomsnittsfinländarens koldioxidavtryck

Henkilöliikennetutkimus 2016 (på finska)

Traficoms undersökning om kommunikationsnätets energiförbrukning

Raportti valokuidun elinkaaripäästöistä (på finska)

Servicearbeten i stamnätet kan orsaka avbrott i bredbanden natten mellan tisdag och onsdag 15.3.

Under den landsomfattande serviceavbrottsnatten 15.3.2023 utför LPOnet stamnätets servicearbeten, vilket förbättrar bredbandens funktionssäkerhet och prestanda. Servicearbetena utförs kl. 00:00 – 06:00 och under denna tid kan korta 10 – 30 minuters avbrott förekomma i bredbandsanslutningarna. Kabel-TV-tjänsterna fungerar normalt.

Vi beklagar olägenheten, som servicearbetet orsakar!

LPOnets bokslut 2022 – efter en utmanande vår tog försäljningen och installationen en spurt, kundnöjdheten historiskt hög

Mediainfo 8.3.2023

 

Efter ett rekordartat installationsår 2021 var det lugnare på fiberinstallationsfronten under våren 2022. Våren var även annars utmanande p.g.a. den allt hårdare konkurrensen, tjänstemannastrejken samt komponentbristen, som förvärrades i och med kriget i Ukraina. Under sommaren och hösten började både försäljnings- och installationssiffrorna stiga. Vid slutet av 2022 kom bolaget överens med Aamos Group Oy om en affärshandel, varmed Aamos Groups ICT-verksamhet övergick fr.o.m. 1.2.2023 till LPOnet, vilket ökar tillväxten inom ICT-tjänster.

År 2022 deltog hela personalen i definierandet av företagets nya strategi och värden. Under året uppnådde vi ytterst bra reslutat både i undersökningen beträffande kundnöjdheten (Taloustutkimus, NPS 59) och i undersökningen om personalens nöjdhet (Elo, eNPS 50).

Trots utmaningarna vid årets början var LPOnets omsättning nästan på samma nivå 2022, fortfarande 4,6 miljoner euro. Omsättningen minskade 1,0 % jämfört med året innan. Fiberanslutningarna och -tjänsterna växer stabilt, men de exceptionellt höga installationssiffrorna 2021 syns som en minskning i installationsintäkterna 2022.

Även hyresintäkterna av andra operatörer minskade, då operatörerna centrerar sin verksamhet. ICT-tjänsternas intäkter var 2022 ännu marginella, men håller på att växa snabbt. Över 400 nya fiberanslutningar installerades och vid årets slut väntade över 400 anslutningar på att bli installerade 2023 och 2024. Således inleds året 2023 med betydligt större orderstock än året innan.

Affärsvinsten sjönk 53,4 % och var 164 tusen euro, men resultatet var trots det bättre än planerat. Orsaker till affärsvinstens minskning var, förutom minskade intäkter (omsättning och sporadiska intäkter), tillväxten i nedskrivningar av betydande långfristiga investeringar samt höjningar i kostnaderna. Speciellt mycket steg energipriset, fastighets- och fordonskostnaderna samt IT-kostnaderna. Resultatet påverkades förutsägbart även av den allt hårdare konkurrensen samt satsningen på ICT-tjänster, vars intäkter ej ännu 2022 likviderades i förhållande till kostnaderna.

LPOnet investerade år 2022 över 1,8 miljoner euro, nästan enbart på byggandet av fibernät.

 

I LPOnets nät över 6 700 fiberhushåll och -företag

 

Efterfrågan på fiberanslutningar fortsatte stabilt. Nya fiberaktörer har ökat den allmänna insikten om fiberns fördelar jämfört med mobila lösningar, och samtidigt ökat konkurrensen på LPOnets verksamhetsområde.

Antalet fiberanslutningar ökade med 7 % och vid årets slut hade LPOnet redan över 6 750 anslutningar i fibernätet.

 

Kundägarskapen en allt viktigare fördel – även för företag

 

Medlemsantalet, som hör till de viktigaste mätarna i ett kundägt andelslag, fortsatte stiga stabilt år 2022. Medlemsantalet stiger tack vare utvidgningen av fibernätet, eftersom nästan varje ny fiberkund också vill bli medlem i andelslaget. År 2022 började LPOnet erbjuda medlemsförmåner även för företagskunder, och detta fick genast ett bra bemötande av företagen.

”Andelslagets mervärde för medlemmarna syns bra i ökningen av beviljade medlemsrabatter. Till skillnad från aktiebolag strävar vi inte efter maximering av vinsten, utan vi erbjuder våra ägarkunder allt bättre tjänster och förmåner för ägarskapet. Detta kombinerat med vår höga kundnöjdhet visar, att det lokala egna andelslaget betjänar bättre och effektivare”, konstaterar LPOnets verkställande direktör Ilari Anttila. Medlemsrabatter beviljades under året rekordartat 399 tusen euro.

Medlemsantalet ökade 6 %, och var vid årets slut nästan 5 300. Antalet andelar ökade 4,5 % och var nästan 6700.

Fler tv-kanaler till Svenska- och TotoTV-kanalpaketen 1.3.

Följande kanaler läggs till i vårt kabel-tv-kanalutbud 1.3.2023:

 

    • Kanal 10 -kanalen kommer till Svenska-kanalpaketet på kanalplats 286. Kanal 10 förevisar kristligt innehåll. Kanalpaketets pris ändras ej. De kunder, som har beställt Svenska-kanalpaketet, bör söka tv-kanalerna på nytt eller återhämta fabriksinställningarna, om Kanal 10 -kanalen inte syns automatiskt.
    • TotoTV 7 Extra -kanalen kommer till Toto TV -kanalpaketet på kanalplats 296. Kanalen förevisar travsändningar från Frankrike. Kanalpaketets pris ändras ej. De kunder, som har beställt TotoTV-kanalpaketet, bör söka tv-kanalerna på nytt eller återhämta fabriksinställningarna, om TotoTV 7 Extra -kanalen inte syns automatiskt.

LPOnets kundnöjdhet på högsta nivå någonsin under mätningshistorien

Kunderna rekommenderar LPOnet nästan tre gånger oftare än i tjänstebranschen i allmänhet – NPS 59

 

För LPOnet, som ägs av lokala invånare och företag, är den kundnära och långsiktiga verksamheten i fokus för all verksamhet. Kundnöjdheten styr vår verksamhet och vi mäter regelbundet kundnöjdheten för att säkerställa verksamhetens kontinuerliga utveckling.

Vi utför årligen korta förfrågningar och dessutom vart annat år en omfattande kundnöjdhetsundersökning, både för konsument- och företagskunder. Den stora kundnöjdhetsundersökningen har utförts tillsammans med Taloustutkimus Oy redan 6 gånger – åren 2013, 2014, 2016, 2018, 2020 och 2022. Målet år 2022 har varit att utreda kundnöjdhetens nuvarande nivå samt kartlägga de delområden och delfaktorer, som kräver utveckling.

Kundernas rekommenreingsindex NPS har sedan 2013 vuxit år för år och belåtenheten som helhet är bra även inom olika delområden. År 2022 är LPOnets nettorekommenderingsindex 59. Som god nivå anses 40 och medeltalet inom tjänstebranschen är 21. Alltså rekommenderas LPOnet ca tre gånger mera än i tjänstebranschen i allmänhet.

 

Kunderna är nöjda med alla verksamhetsområden och speciellt med anskaffningen av fiberanslutning

 

I undersökningen har man använt Corporate 360° CUSTOMER –undersökningskonceptet. Med hjälp av den utreds, hur nöjda kunderna är med varje undersökt faktor och vilken betydelse diverse faktor har med tanke på kundens helhetsnöjdhet. De delområden, som undersöks i LPOnets verksamhet, är försäljningen och säljpersonalen, kundbetjäningen, anskaffning av fiberbredband, tjänster, installationstjänster, fakturering samt kommunikation och informering. Dessutom undersöktes villigheten att rekommendera samt erfarenheter av LPOnets hemsida.

Enligt Corporate 360° CUSTOMER undersökningskonceptet, överskrider kundnöjdheten målnivån fortfarande klart inom verksamhetens alla delområden. Speciellt nöjda är man med anskaffningen av fiberanslutning, hela 98 % är nöjda.

 

Kundbelåtenheten förtjänas varje dag – därför finns det alltid utvecklingsområden

 

I undersökningarna längs med åren har det även kommit fram saker, som bör utvecklas. I den senaste undersökningen 2022 upplevde kunderna t.ex. i viss mån att kundinformeringen och den regelbundna kontakthållningen kunde förbättras. Dessutom önskade man mer klarhet på vår hemsida. Vi har redan påbörjat arbetet för att utveckla dessa saker ytterligare.

 

Även personalens nöjdhet på hög nivå – eNPS 50

 

Då personalen är nöjd, syns det även i kundupplevelsen genom hela verksamheten. Vi undersöker regelbundet även personalens belåtenhet och vi utvecklar kontinuerligt vår personal och organisation. Under hösten 2022 mätte man i arbetssamfundsförfrågningen bl.a. personalens trofasthet. LPOnet rekommenderas som arbetsgivare  nästan 1,5 gånger oftare än i branschen i allmänhet. LPOnet fick som rekommenderingsindex eNPS 50 medan medeltalet inom branschen är eNPS 32.

Källa: Elo, LPOnets arbetssamfundsförfrågning 2022

 

 

Titta vad vår nöjda företagskunder och fiberkonsumentkunder berättar om oss

 

Företagskunder, klicka här

Konsumentkunder, klicka här